PIT 37 formularz

Tagi

darowizny w PIT-37

jak rozliczyć darowiznę w PIT 2016

ulgi w PIT 2016 dla kogo

rozliczenie roczne 2016 darowizn

jak wypełnić PIT 2016 formularz

druk pit 37 06

Czy darowizny wykazujemy w rozliczeniu PIT 37?

 

Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego przekazali darowiznę, na któryś z określonych w ustawie celów, mogą podczas wypełniania rozliczenia rocznego, odliczyć przekazane kwoty i zmniejszyć w ten sposób wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jest możliwe, gdy rozliczamy się na formularzach:

  • PIT-37 – przeznaczonym dla osób osiągających przychody za pośrednictwem płatnika (np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • PIT-36 – przeznaczonym dla przedsiębiorców oraz osób, które osiągały przychody nie tylko za pośrednictwem płatnika,
  • PIT-28 – przeznaczonym dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Prawo do odliczenia darowizn nie przysługuje podatnikom korzystającym z 19-procentowego podatku liniowego (PIT-36L) lub z kary podatkowej (PIT-16A).

 

Darowizny, w zależności od rodzaju, mogą być odliczane od dochodu lub od podatku. Do darowizn, których odliczenia należy dokonać od dochodu zaliczamy:

  • darowiznę na cele krwiodawstwa,
  • darowiznę na cele kultu religijnego,
  • darowiznę na charytatywno-opiekuńczą działalność Kościoła,
  • darowiznę na cele pożytku publicznego.

 

Jedyną darowizną odliczaną w PIT 2017 bezpośrednio od podatku dochodowego, jest darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego, nazywana powszechnie 1% podatku na OPP. Podatnik ma prawo wskazania w zeznaniu rocznym OPP, której urząd skarbowy przekaże wskazaną kwotę (maksymalnie 1% podatku). W celu dokonania darowizny, należy w deklaracji podatkowej wpisać numer KRS wybranej organizacji, dodatkowo można również zadecydować o tym na co wybrana OPP przeznaczy otrzymaną kwotę.

 

Darowizna na cele krwiodawstwa dotyczy krwi i osocza, które zostały oddane nieodpłatnie. Do ustalenia wartości pieniężnej oddanej krwi i wysokości przysługującego podatnikowi odliczenia, wykorzystywany jest ekwiwalent pieniężny za krew. Jego wysokość, zarówno dla krwi jak i dla osocza, wynosi obecnie 130 zł za litr. Dokumentem potwierdzającym przekazanie krwi lub osocza, akceptowanym przez urzędy skarbowe, jest zaświadczenie o ilości oddanej krwi/osocza, wydane przez stację krwiodawstwa.

 

Istnieją dwa rodzaje darowizn na rzecz Kościoła – darowizna na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą. Mogą one mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Należy jednak pamiętać, że każda z tych darowizn rozliczana jest oddzielnie i regulowana przez inne przepisy podatkowe. Darowiznę przekazaną na działalność charytatywno-opiekuńczą podatnik ma prawo odliczyć bez limitu, co oznacza, że może przekazać na ten cel cały swój dochód. Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego jest limitowane.

 

Wypełniając rozliczenie roczne 2017, trzeba pamiętać o tym, że wykazana w nim darowizna musi zostać odpowiednio udokumentowana. Potwierdzeniem przekazania darowizny na cele kultu religijnego, jest dowód wpłaty lub oświadczenie o przyjęciu darowizny i jej wartości (w przypadku darowizny niepieniężnej), jednoznacznie wskazujące podmiot, który otrzymał darowiznę. W przypadku darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, akceptowane są te same dokumenty, przy czym dodatkowo wymagane jest posiadanie oświadczenia, potwierdzającego, że darowizna została spożytkowana na cel o charakterze charytatywno-opiekuńczym. Na uzyskanie takiego zaświadczenia podatnik ma 2 lata od momentu przekazania darowizny.

 

Ostatnią darowizną jaką można odliczyć od dochodu, jest darowizna na cele pożytku publicznego. Dotyczy ona wspierania organizacji realizujących cele pożytku publicznego w Polsce bądź w Unii Europejskiej. Do udokumentowania tego rodzaju darowizny, wymagane są takie same dokumenty jak w przypadku darowizny na cele kultu religijnego.

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały limity odliczeń obowiązujące dla poszczególnych darowizn:

rodzaj darowizny

maksymalna wysokość odliczenia

na cele krwiodawstwa

6% dochodu

(wszystkie darowizny łącznie)

na cele kultu religijnego

na cele pożytku publicznego

na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła

brak limitu

 

Podatnicy odliczający w zeznaniu rocznym ulgi PIT 2017, muszą pamiętać, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także załącznik PIT/O, w którym zawarte są szczegółowe informacje o dokonanych odliczeniach. Do zeznania nie dołącza się dokumentacji potwierdzającej przekazanie darowizny, jednak obowiązkiem podatnika jest przechowywanie jej aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez 5 lat, i udostępnienie jej w razie ewentualnej kontroli.

 

Wielu podatników nie wie czy i jak rozliczyć darowizny, które sami otrzymali. Należy pamiętać, że przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmują przychodów, od których naliczany jest podatek od spadków i darowizn. Oznacza to, że PIT 2017 formularz nie będzie uwzględniał otrzymanych w trakcie roku podatkowego darowizn oraz spadków, gdyż podlegają one opodatkowaniu na innych zasadach.

Warto pamiętać, że darowizny są objęte zwolnieniami kwotowymi, zależnymi od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym:

  • do 9637 zł – dla osób, które należą do I grupy,
  • do 7276 zł – dla osób, które należą do II grupy,
  • do 4902 zł – dla osób, które należą do III grupy.

 

W związku z tym, wielu przypadkach możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie z konieczności opłacenia podatku. Darowizna nie musi być zgłaszana w urzędzie skarbowym, jeżeli nie przekracza kwoty wolnej od podatku, przy czym istotna jest łączna suma darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeżeli darowizna podlega opodatkowaniu, podatek należy opłacić w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania od urzędu skarbowego decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program