PIT 37 formularz

Tagi

dochody z zagranicy a PIT 37

poprawnie wypełniony PIT 37 wzór

aktualny formularz PIT 37 2016

instrukcja wypełniania PIT 37 krok po kroku

rozliczenie roczne 2016 dochodów zagranicznych

druk pit 37 06

Dochody zagraniczne w złotówkach w PIT 37

 

Podatnicy, którzy posiadają polską rezydencję podatkową (miejsce zamieszkania i/lub centrum interesów osobistych bądź gospodarczych na terenie Polski), mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rozliczenie roczne 2017 roku. Jeżeli osoba będąca rezydentem podatkowym, poza dochodami krajowymi, osiąga także dochody poza granicami kraju - muszą one zostać wykazane w zeznaniu podatkowym. Należy pamiętać, że formularzem właściwym dla dochodów zagranicznych jest formularz PIT 36, a nie formularz PIT 37. Nawet jeżeli podatnik osiąga dochody w Polsce tylko za pośrednictwem płatnika, mimo że powinien on składać pit 37 za 2017, dochody zagraniczne sprawiają, że zamiast PITu 37 wzór, musi złożyć PIT-36 wraz załącznikiem PIT/ZG. Taka procedura rozliczania dochodów z zagranicy wynika z obowiązujących przepisów podatkowych, które zawiera między innymi instrukcja wypełniania PIT 37.

 

Załącznik PIT/ZG jest składany w celu przekazania urzędowi skarbowemu szczegółowych informacji na temat dochodu uzyskanego poza granicami kraju. Należy w nim podać:

  • kraj, w którym uzyskany został dochód,

  • wysokość dochodu w przeliczeniu na walutę krajową,

  • wysokość zaliczek na podatek dochodowy, pobranych w kraju, w którym osiągnięto dochód,

  • źródło dochodów zagranicznych.

Co bardzo istotne: jeżeli w trakcie roku podatkowego osiągano dochody w więcej niż jednym kraju, konieczne jest złożenie oddzielnych załączników PIT/ZG dla każdego z państw.

 

Dzięki obustronnym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z bardzo wieloma państwami w Europie jak i na całym świecie, dochody zagraniczne polskich rezydentów podatkowych, nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystnie, gdyż osiągnięty dochód nie zostaje dwukrotnie umniejszony o należny podatek.

 

W związku z koniecznością przeliczenia dochodów zagranicznych na złotówki, pojawiają się liczne wątpliwości na temat tego jak należy to zrobić. Podczas przeliczania zasadniczą rolę odkrywa dzień, w którym doszło do zapłaty podatku dochodowego za granicą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do przeliczenia należy zastosować średni kurs danej waluty stosowany przez Narodowy Bank Polski (NBP), w dniu poprzedzającym pobranie/odprowadzenie podatku.

Oznacza to, że jeżeli dochód z zagranicy był osiągany co miesiąc, dla każdej wypłaty należy uwzględnić inny kurs walutowy. Następnie tak przeliczone kwoty dodaje się do siebie, otrzymując w ten sposób łączną sumę dochodu, osiągniętego w trakcie roku podatkowego, wyrażoną w złotych polskich. Wszystkie te informacje zawiera w sobie również instrukcja wypełniania PIT 37.

 

Istnieją dwie metody uwzględniania dochodów zagranicznych w krajowych rozliczeniach rocznych:

  • pierwsza z nich opiera się na zasadzie zwolnienia z progresją,

  • druga z nich opiera się na zasadzie proporcjonalnego odliczenia.

To, jaka metoda powinna być zastosowana wynika najczęściej z przepisów podatkowych oraz treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy poszczególnymi państwami.

 

W przypadku zwolnienia z progresją, wszystkie dochody osiągnięte poza granicami Polski, podlegają zwolnieniu z konieczności zapłaty podatku dochodowego. Zasada proporcjonalnego odliczenia zakłada natomiast, że możliwe jest odliczenie podatku od dochodów zagranicznych, odprowadzonego w miejscu ich uzyskania, jedynie w takim wymiarze, w jakim byłyby one odprowadzone w Polsce. Oznacza to, że całkowitą kwotę należnego podatku (od dochodów zagranicznych i krajowych), można umniejszyć jedynie o proporcjonalną część podatku, który już został odprowadzony za granicą. Metoda ta jest dla podatnika niekorzystna wtedy, gdy w Polsce od osiągniętego dochodu pobrany zostałby podatek w mniejszej wysokości, niż miało to miejsce w innym państwie.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program