PIT 37 formularz

Tagi

nieterminowo opłacone zaliczki PIT 2016

zaliczki w PIT 2016 formularz

jak wypełnić PIT-37 interaktywny

druk pit 37 06

Rozliczenie roczne 2017. Jakie są konsekwencje nieterminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

 

Sposób poboru podatku dochodowego od osób fizycznych jest zależny od formy opodatkowania przychodów w PIT 2017. W większości przypadków konieczne jest odprowadzanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki te są traktowane jako należność budżetowa i powinny być wpłacane na konto urzędu skarbowego bez wezwania.

 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, muszą samodzielnie obliczyć wysokość zaliczek i następnie wpłacić je na konto urzędu. Podatnicy uzyskujący przychody za pośrednictwem płatnika, nie mają takiego obowiązku, gdyż podmiotem odpowiedzialnym za pobór i terminową wpłatę zaliczek jest płatnik.

 

Jak już wcześniej wspomniano, zaliczki są odprowadzane w trybie miesięcznym. Do 20 dnia każdego miesiąca, urząd skarbowy powinien otrzymać od podatnika zaliczkę za miesiąc poprzedni. Po zakończeniu roku podatkowego, do 30 kwietnia, należy rozliczyć się z fiskusem z osiągniętych przychodów. W PIT 2017 formularz wykazuje się sumę zaliczek na podatek dochodowy, odprowadzonych przez cały rok. Wartość tę trzeba porównać z wysokością należnego podatku. Jeżeli zobowiązanie podatkowe jest wyższe niż kwota zaliczek, mamy do czynienia z niedopłatą. W przeciwnym wypadku powstaje nadpłata podatku, którą urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić podatnikowi.

 

Nieterminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy powoduje powstawanie zaległości podatkowych i stanowi podstawę do naliczania odsetek za zwłokę. Obowiązkiem podatnika jest zapłacenie zaliczki wraz z odsetkami bez wezwania urzędu. Odsetki nalicza się od dnia następującego po dniu, w którym zobowiązanie było wymagalne, aż do dnia, w którym doszło do wpłaty należności.

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki za zwłokę nie są kosztem podatkowym, w związku z tym nie można ich odliczyć od przychodu w PIT-36 lub PIT-37 interaktywny.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program