PIT 37 formularz

Tagi

pit 37 druk a rozliczenie roczne studenta

dochód osiągnięty z praktyk w pit 37 formularz

druki pit 37 do ściągnięcia ze strony internetowej

instrukcja pit 37 krok po kroku

interaktywny pit 37 a wypełnianie i drukowanie zeznania podatkowego

druk pit 37 06

Pit 37 druk dla studentów odbywających praktyki.

 

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z obowiązku podatkowego jest wartość świadczeń, które przysługują od uczelni, na podstawie przepisów o praktykach. Dotyczy to studentów, którzy zostali skierowani bezpośrednio przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe. Chodzi tutaj głównie o koszty związane z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz o koszty związane z przejazdami. Zwolnienie takie jest jednak limitowane. Obejmuje zakresem świadczenia o wartości, która nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł. W praktyce studenci nie muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym z takich świadczeń, ponieważ w większości przypadków uczelnie mieszczą się w wyznaczonym limicie.

 

W sytuacji, gdy student jednak otrzymał od firmy, w której odbywał praktykę zawodową, dodatkowe wynagrodzenie, będzie ono według obowiązujących przepisów obciążone podatkiem dochodowym. W przypadku, gdy student jest w takim przedsiębiorstwie zatrudniony, to żadne świadczenia w związku z odbywanymi praktykami nie przysługują mu niestety od uczelni. W takiej sytuacji student ma obowiązek dokonania rozliczenia rocznego za pomocą pit 37 druk. Cały dochód osiągnięty z praktyk należy wykazać wypełniając pit 37 formularz. Druki pit 37 można ściągnąć z naszej strony, zamiast tracić czas na podróż do fiskusa. Ponieważ wielu studentów nigdy wcześniej samodzielnie się nie rozliczało z pomocą przyjdzie instrukcja pit 37, która rozwieje wszelkie wątpliwości oraz poprowadzi każdego przez rozliczenie krok po kroku. Formularz interaktywny pit 37 pozwala na odręczne wypełnienie zeznania podatkowego oraz na jego wydrukowanie.

 

Zaznaczyć trzeba jednak fakt, iż prawie wszystkie pieniądze, jakie otrzymują młodzi ludzie, które pozostają w bezpośrednim związku z nauką są wolne od podatku. W sytuacji, gdy student miał tylko takie dochody, które są zwolnione z opodatkowania nie zawiadamia o tym Urzędu Skarbowego i tym samym nie musi składać pit 37 druk. Natomiast w przypadku, gdy student osiągnął jakiś dochód pociągający za sobą obowiązek złożenia pit 37 formularz, dochodów zwolnionych już w nim nie uwzględnia. Z kolei na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku od odchodów osobistych w całości bez żadnego limitu są stypendia:

  • doktoranckie, które otrzymywane są na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz w oparciu o przepisy o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki,
  • inne niż wyżej wymienione stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady zatwierdzone zostały przez ministra edukacji.

 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż stypendia naukowe i za wyniki w nauce finansowane z funduszów Unii Europejskiej praktycznie wszystkie są zwolnione z opodatkowania.

 

Natomiast limitowane są jedynie zwolnienia, które obejmują stypendia przyznawane studentom przez samorządy (gminy, powiaty, województwa) oraz przez pozarządowe organizacje takie jak np. stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Z kolei wszystkich tych stypendiów dotyczy warunek, aby regulaminy ich przyznawania były udostępnione do publicznej wiadomości za pomocą środków masowego przekazu, Internetu oraz wywieszane w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla zainteresowanych.

 

Nie należy rozliczać się z fiskusem z tych wszystkich stypendiów jeśli ich wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 380 zł. Z reguły ich wysokość w ogóle tego limitu nie przekracza. Natomiast wszystkie inne stypendia, które fundowane są przez osoby prywatne lub firmy obciążone są podatkiem według obowiązującej skali podatkowej.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program